2016.05.01

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING NR 4/2016

I

Dnia 01 maja 2016 roku w godzinach 12:00 – 13:30 odbyło się zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping, w sali Św. Klary przy parafii oo. Franciszkanów.

II

W zebraniu uczestniczyło pięcioro członków Zarządu:
*Krystyna Haderberg
*Zofia Sawionek
*Alina Truchlewska
*Elżbieta Solich-Atamaniuk
*Wiesław Szyniec

III

Zebranie rozpoczęła prezes Zarządu Krystyna Haderberg, przedstawiając porządek zebrania:
– sprawdzenie listy obecności
– odczytanie protokołu nr 3/2016
– sprawozdanie ze Zjazdu Kongresu Polaków w Sztokholmie
– sprawozdanie z wysłanych bidragów do BILDA
– organizacja Dnia Dziecka
– wolne wnioski

IV

W zebraniu nie uczestniczyło czworo członków Zarządu:
Maria Tarłowska – usprawiedliwiona
Monika Idzińska – usprawiedliwiona
Aneta Lewińska – usprawiedliwiona
Bartosz Lewiński – usprawiedliwiony

V

Sekretarz Zarządu, Elżbieta Solich-Atamaniuk odczytała protokół z zebrania Zarządu nr 3/2016, które odbyło się 03 kwietnia 2016r. Żadnych poprawek nie zgłoszono. Protokół przyjęto jednogłośnie.

VI

16 kwietnia 2016r. odbył się w Sztokholmie Zjazd Kongresu Polaków w Szwecji. Delegatem na zjazd z ramienia Zarządu ZPwJ był Wiesław Szyniec, który przedstawił szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad.
Podczas Kongresu wiele uwagi poświęcono problemom Polaków mieszkających w Szwecji; omówiono problemy i działalność organizacji zrzeszonych pod auspicjami Kongresu Polaków w Sztokholmie oraz rozdzielono fundusze – dotacje na działalność poszczególnych organizacji.
Kongres Polaków w Sztokholmie zrzesza 25 organizacji polskich z czego Zjednoczenie Polskie w Jönköping jest drugą co do wielkości organizacją zrzeszającą Polaków w Szwecji. Działalność naszego Zjednoczenia oceniono pozytywnie, mimo to nie otrzymaliśmy spodziewanych dotacji na różnego rodzaju działalność.
Ogółem do dyspozycji Kongresu było 130 tyś. kr, które przeznaczone były na tzw. bidragi. Sumę tą Kongres Polaków w Sztokholmie rozdysponował między 25 polskich organizacji. Pozostawiono oprócz tego sumę 30 tyś kr w postaci tzw. rezerw, które będą rozdysponowane w drugiej połowie roku. Otrzymaliśmy zatem z Kongresu dotacje w wysokości:

* 5000 kr przeznaczone na organizację imprez dla dzieci
* 8000 kr /z zakładanych 15 tyś. kr/ na działalność sportową.

Wszystkie inne dotacje między innymi na takie projekty jak „wycieczki”, zostały anulowane.
Wiesław Szyniec przekazał Prezes Zjednoczenia, Krystynie Haderberg, wszystkie  dokumenty i szczegółowe wytyczne z Kongresu Polaków w Sztokholmie.

VII

Pani Prezes przedstawiła również wykaz tzw. kółek zainteresowań, które zostały bardzo pozytywnie zaopiniowane przez BILDA. Do tych cyklicznych spotkań należy:

* polski chór dla dorosłych
* piłkarski klub dyskusyjny na skypie
* dwa kursy językowe
* kółko rysunkowe dla najmłodszych dzieci
* grupa hafciarsko-dziewiarska
* grupa „8”

VIII

Kolejnym punktem zebrania Zarządu była organizacja „Dnia Dziecka”.
Ustalono, że zostaną zakupione lody, balony, soki i ozdobne rurki do soków. Będzie również zorganizowany kącik, gdzie dzieci będą mogły wykazać się talentem rysunkowym.
W kwestii cen i doboru artykułów na Dzień Dziecka, miała się zorientować gospodyni zarządu, Alina Truchlewska.

IX

Wolne wnioski.
1) Alina Truchlewska zaproponowała, by po niedzielnym spotkaniu przy kawie, do sprzątania zaangażował się cały Zarząd, nie tylko dyżurni pełniący dyżur z ramienia Zarządu. Usprawni to przebieg sprzątania, pozwoli szybciej zwolnić salę kolejnej grupie, oraz pozwoli uniknąć opóźnienia w rozpoczęciu Zebrania Zarządu.

Wniosek przyjęto.

2) Alina Truchlewska i Wiesław Szyniec zaproponowali, by zwiększyć ilość osób, które pieką ciasta na niedzielne spotkania. Coraz więcej osób przychodzi na Mszę Św. i późniejsze spotkanie przy kawie. Dlatego celowym staje się zapewnienie słodkiego poczęstunku dla wszystkich.

Wniosek spotkał się dużą aprobatą, ale ponieważ dyżury są już rozpisane do końca roku, prawdopodobnie szukać będziemy indywidualnych ochotników. Od przyszłego roku na pewno osoba odpowiedzialna za wyznaczenie dyżurów pieczenia ciasta, uwzględni ten wniosek.

3) Elżbieta Solich-Atamaniuk przedstawiła propozycję wydawania Biuletynu Informacyjnego naszego Zjednoczenia w równych odstępach czasowych. Wniosek pozostaje do przemyślenia.
Dyskusja nad projektem odbędzie się na przyszłym zebraniu Zarządu.

X

Zebranie Zarządu zakończyło się o godzinie 13:30.
Następne zebranie zaplanowano na niedzielę 05 czerwca 2016r.

Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Elżbieta Solich-Atamaniuk