Ogłoszenie 24/2018

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING

Ogłoszenie 24/2018

         W niedzielę 04 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w Sali św. Klary odbędzie się Walne Zebranie Członków ZPwJ, na którym wybierać będziemy nowy Zarząd Zjednoczenia.

Zgodnie z § 10 Statutu ZPwJ, aby Walne Zebranie było prawomocne, wymagana jest obecność 1/3 wszystkich członków uprawnionych do głosowania a członkowie muszą być zawiadomieni o Walnym Zebraniu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Prosimy o liczne przybycie.

 

         Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie wszystkich zebranych.
 2. Wybór prezydium /3 osoby/
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zjednoczenia za rok

2016 – 2018

 1. Sprawozdanie Skarbnika obecnej kadencji
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybory 9-ciu członków Zarządu
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór Sądu Koleżeńskiego
 10. Wybór Delegata na Kongres Polaków w Szwecji
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Walnego Zebrania

 

                                                                           ZARZĄD ZPwJ