Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

W dniu 2. lutego 2014 o godz. 11.00 w sali s:t. Klara przy parafii pw. św. Franciszka (Klostergatan 70 B Jönköping) odbędzie się WALNE ZEBRANIE członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Poniżej podajemy porządek dzienny Walnego Zebrania. Informujemy, że każdy z członków naszego Zjednoczenia ma prawo zgłosić nazwiska kandydatów na członków Zarządu, wnieść poprawkę lub nowy punkt do porządku dziennego, a także wystąpić z wnioskiem lub postulatem dotyczącym działalności naszego Zjednoczenia.

PROPOZYCJA PORZĄDKU WALNEGO ZEBRANIA
na dzień 2. lutego 2014
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych,
2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (3 osoby),
3. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania,
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zjednoczenia z ostatnich 2 lat,
5. Sprawozdanie Skarbnika,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
/przerwa/
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
11. Wybory tajne 9-ciu członków Zarządu,
a/ prezesa,
b/ wice-prezesa,
c/ sekretarza,
d/ skarbnika,
e/ gospodarza,
12. Wybór Komisji Rewizyjnej,
13. Wybór Sądu Koleżeńskiego,
14. Wybór Delegata na Kongres,
15. Wolne wnioski,
16. Zakończenie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.